Dziś jest piątek 06 sierpnia 2021, imieniny: Sławy i Jakuba

Program "Posiłek w szkole i w domu"

dodano: 2020-04-03 09:55:28

PROGRAM OSŁONOWY „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” na lata 2019 – 2023 został uchwalony w dniu 28 grudnia 2018 r. przez Radę Miasta Trzebini. Program jest konsekwencją uchwalonego przez Radę Ministrów wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Zastąpił on realizowany do 31 grudnia 2018 r. program ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Celem Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz osobom dorosłym zwłaszcza starszym, chorym lub niepełnosprawnym i samotnym.

ADRESATAMI PROGRAMU SĄ:

1. dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2. uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej,

2. osoby znajdujące się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, w szczególności osoby starsze, samotne, chore i niepełnosprawne.


ZASADY REALIZACJI PROGRAMU OSŁONOWEGO:

Pomoc w ramach Programu mogą otrzymać osoby spełniające warunki otrzymania pomocy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz uchwałami Rady Miejskiej w Stepnicy podjętymi na jej podstawie. Pomoc udzielana jest na podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego.

W ramach Programu przyznaje się osobie pomoc w formie:

- posiłku

- świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności,

- świadczenie rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.


W ramach programu udzielana jest przede wszystkim pomoc w formie gorącego posiłku, w szczególności dzieciom i młodzieży w przedszkolach i szkołach. Z tej formy pomocy mogą korzystać również osoby dorosłe  znajdujące się w trudnej sytuacji, w szczególności osoby starsze, samotne, chore lub niepełnosprawne, pozbawione możliwości przygotowania gorącego posiłku.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Stepnica wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przyznanie pomocy na wniosek dyrektora placówki nie wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i wydania decyzji administracyjnej.
Liczba dzieci i uczniów, którym udzielono pomocy nie może przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci otrzymujących posiłek w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Stepnica.

Świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności przyznawane jest w formie zasiłku celowego od miesiąca złożenia wniosku wraz z wymaganą dokumentacją i po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Gmina Stepnica może zorganizować dowóz posiłków dla osób dorosłych objętych Programem osłonowym „Posiłek w szkole i w domu”. Źródłem finansowania programu są zarówno środki własne Gminy, jak również dofinansowanie ze środków otrzymanych od Wojewody.