Dziś jest piątek 06 sierpnia 2021, imieniny: Sławy i Jakuba

Zarządzenie Nr 17/2020 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy z dnia 30 września 2020 r.

dodano: 2021-03-08 21:13:08

Zarządzenie Nr 17/2020

Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy

z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stepnicy

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) zarządzam, co następuje  

§ 1. Wyznaczam Panią Sylwię Grądz – aspiranta pracy socjalnej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stepnicy do pełnienia funkcji Koordynatora do spraw dostępnościw Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stepnicy.

§ 2. Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:

1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych;

2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

3) monitorowanie działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi do spraw dostępności.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dyrektor

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy

Jarosław Gruszczyński