Dziś jest środa 01 kwietnia 2020, imieniny: Zbigniewa i Grażyny

Klauzula informacyjna RODO

dodano: 2019-07-03 07:27:12

KLAUZULA  INFORMACYJNA

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz­nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) oraz uchylenia dy­rektywy 95/46/WE, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy z siedzibą przy ul. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica, tel.: 91 418 85 21; adres e-mail: ops@stepnica.pl, reprezentowany przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: tel. 504 707 087, e-mail: iod@stepnica.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań publicznych własnych    i zleconych na podstawie:
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust.1 lit. c RODO).
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (art. 9 ust. 2 lit. b RODO).
 1. Ośrodek Pomocy Społecznej przetwarza dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania w zakresie zwykłych i szczególnych danych osobowych. Jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może spowodować sprawy bez rozpatrzenia.
 2. Dane osobowe pozyskiwane są od wnioskodawcy, osób trzecich i innych instytucji publicznych na potrzeby prowadzonej sprawy.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych na podstawie zawartych umów, a także innym podmiotom
  i instytucjom upoważnionym z mocy prawa.
 4. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu w jakim dane są przetwarzane oraz przez okres archiwizacji wymagany dla poszczególnej kategorii danych opisanej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt obowiązującym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stepnicy. Ponadto okres przechowywania może się wydłużyć np. z uwagi na sytuację dochodzenia roszczeń.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, w przypadku ustania celu dla którego były przetwarzane prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także zaprzestania przetwarzania.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 7. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a także nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.