Dziś jest piątek 06 sierpnia 2021, imieniny: Sławy i Jakuba

Projekt "Rodzina bez przemocy"

dodano: 2016-11-22 10:51:36

Projekt „Rodzina bez przemocy” realizowany jest przez Gminę Stepnica w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Celem projektu jest zwiększanie świadomości i uwrażliwienie społeczeństwa   na temat zjawiska przemocy w rodzinie, skali jej występowania, możliwości uzyskania pomocy ze strony odpowiednich służb i instytucji, a także  poszerzenie wiedzy rodziców na temat prawidłowego funkcjonowania rodziny.

W ramach projektu przewidziano :

- sporządzenie diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie poprzez przeprowadzenie badań ankietowych w środowiskach zagrożonych tym zjawiskiem.

- poradnictwo specjalistyczne indywidualne, w tym:  psychologiczne i prawne,  

- działania profilaktyczne i terapeutyczne ukierunkowanych na osoby dotknięte i zagrożone problemem przemocy w rodzinie poprzez opracowanie a następnie kolportaż ulotek, poradników, kalendarzy,

- szkolenia z zakresu współpracy w zespołach interdyscyplinarnych, łącznie dla pracowników socjalnych, dzielnicowych, pedagogów, członków stowarzyszeń i służby zdrowia,

- warsztaty profilaktyczne i terapeutyczne prowadzone przez socjoterapeutę  z rodzinami i osobami dotkniętymi problemem przemocy w rodzinie i zagrożonymi tym zjawiskiem, propagowanie właściwych metod wychowawczych i postaw rodzicielskich,

- pogadanki (szkoły, instytucje) (uczenie się rozpoznawania przemocy i jej form, ukazywanie co może i powinien robić świadek przemocy) przeprowadzą dzielnicowi PP w Stepnicy wraz z członkiem zespołu interdyscyplinarnego, 3 spotkania po 45 minut w szkołach funkcjonujących w gminie

- organizacja konkursu plastycznego dla dzieci w wieku 10-12 lat, pod hasłem „Rodzina bez przemocy”.