Dziś jest piątek 06 sierpnia 2021, imieniny: Sławy i Jakuba

świadczenia rodzinne

dodano: 2020-04-06 08:08:53

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Dział Świadczeń Rodzinnych w Stepnicy informuje, że w okresie od 01.11.2014 r. do 31.10.2015 r. rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy:

dział świadczeń rodzinnych wypłaca pełen katalog świadczeń rodzinnych:

Zasiłek Rodzinny plus dodatki :

 • urodzenia dziecka;
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
 • samotnego wychowywania dziecka;
 • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;
 • rozpoczęcia roku szkolnego (w tym również roczne przygotowanie przedszkolne)
 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły
 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły

Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka

Świadczenia opiekuńcze:

 • zasiłki pielęgnacyjne
 • świadczenie pielęgnacyjne
 • specjalny zasiłek opiekuńczy
 • zasiłek dla opiekunów

Rodzaj  świadczenia rodzinnego

Wysokość świadczenia

 1. urodzenia dziecka

1 000,00 zł

 1. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

400,00 zł

 1. samotnego wychowywania dziecka

170,00 zł

 1. samotnego wychowywania dziecka posiadającego orzeczenie                         o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności

250,00 zł

 1. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

80,00 zł

 1. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia

60,00 zł

 1. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego od 5 roku życia

80,00 zł

 1. rozpoczęcia roku szkolnego (w tym również roczne przygotowanie przedszkolne)

100,00 zł

 1. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły

90,00 zł

 1. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły

50,00 zł

 1. zasiłek pielęgnacyjny

153,00 zł

 

 1. świadczenie pielęgnacyjne w okresie do 31-12-2014 r.

            w okresie od 01-01-2015 r. do 31-12-2015 r

           w okresie od 01-01-2016 r.

           

 

         

       800,00 zł

    

      1.200,00 zł

 

      1.300,00 zł

 

 1. Zasiłek dla opiekuna

  520,00 zł

 1. Specjalny zasiłek opiekuńczy                                

520,00 zł

 

W okresie od 1 listopada 2014 r. do 31 października 2015 r. prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na podstawie dochodu uzyskanego przez rodzinę w roku kalendarzowym 2013.

Zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 574, 00 zł.

W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczenie o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 664, 00 zł.

Dokumenty, jakie należy dołączyć do wniosku zależą od rodzaju zasiłku, o który będziemy się ubiegać i od sytuacji życiowej osoby występującej o świadczenie.

Osoby ubiegające się o zasiłek rodzinny składają wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego wraz z kompletem dokumentów. Dodatki będą przysługiwać jedynie rodzinie, która będzie miała prawo do zasiłku rodzinnego.

Wniosek powinien zawierać dane dotyczące:

 • osoby występującej o przyznanie świadczeń rodzinnych, w tym imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, numer NIP, a w razie gdy nie nadano tych numerów lub jednego z nich – serię i numer dowodu osobistego lub paszportu oraz w razie potrzeby nazwę organu rentowego wypłacającego emeryturę lub rentę, numer emerytury lub renty lub numer konta w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
 • dzieci pozostających na utrzymaniu osoby w/w w tym: imię, nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia, stan cywilny.

Osoby ubiegające się o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego dołączają do wniosku następujące dokumenty:

 1. zaświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka rodziny, wydane przez właściwy urząd skarbowy, zawierające informacje o:
  1. wysokość dochodu,
  2. wysokości składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu,
  3. wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku,
  4. wysokości należnego podatku;
 2. zaświadczenie lub oświadczenie dokumentujące wysokość innych dochodów;
 3. oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające w szczególności informacje o:
  1. wysokość dochodu,
  2. wysokość należnych składek na ubezpieczenie społeczne,
  3. wysokość należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,
  4. wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,
  5. orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
  6. zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej,
  7. zaświadczenie z urzędu pracy o braku propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
  8. zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego i okresie, na jaki został udzielony, oraz o okresach zatrudnienia.
 4. zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy; tj. 2013 r.
 5. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
 6. kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku oraz zaświadczenie od komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów , a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,
 7. orzeczenie o niepełnosprawności dziecka,
 8. dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,
 9. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
 10. kopię dowodu osobistego lub paszportu, oryginał dokumentu do wglądu,
 11. zaświadczenie szkoły w przypadku gdy dziecko podjęło naukę w szkole ponadgimnazjalnej lub ukończyło 18 lat
 12. zaświadczenie szkoły wyższej , w przypadku osoby niepełnosprawnej, jeżeli uczy się w szkole wyższej;
 13. zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny przebywającego w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,

Utrata dochodu - oznacza to utratę dochodu spowodowaną:

 • uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;
 • utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych;
 • utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło;
 • utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawa gospodarstwa rolnego;
 • wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej;

uzyskanie dochodu - oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:

 • zakończeniem urlopu wychowawczego,
 • uzyskaniem praw do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,
 • uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawa gospodarstwa rolnego,
 • rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej,

Osoby ubiegające się o ustalenie prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka do wniosku dołączają:

 1. kopię skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka lub
 2. odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec jest nieznany;
 3. kopię wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka od drugiego z rodziców.

Osoby ubiegające się o ustalenie prawa do dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dołączają do wniosku:

 1. zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie na jaki urlop wychowawczy został udzielony,
 2. zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego
 3. zaświadczenie organu emerytalno - rentowego stwierdzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych,

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej:

 • dodatek przysługuje na trzecie i następne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka:

 • do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;
 • powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności

Osoby ubiegające się o dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dołączają do wniosku:

 1. zaświadczenie ze szkoły potwierdzające fakt podjęcia lub kontynuacji nauki w szkole lub w szkole wyższej. Zaświadczenie należy złożyć w okresie od września do końca października.

Osoby ubiegające się o ustalenie prawa do dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dołączają do wniosku:

 1. dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub w innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonym przez podmiot publiczny;
 2. zaświadczenie szkoły;
 3. oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie.

Osoby ubiegające się o prawo do zasiłku pielęgnacyjnego do wniosku dołączają:

 1. orzeczenie o niepełnosprawności albo
 2. orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności albo
 3. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 4. uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek.

Osoby ubiegające się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego do wniosku dołączają:

 1. orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o konieczności:
  1. stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji;
  2. stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 2. kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione, podmiot realizujący świadczenia może domagać się takiego dokumentu.

W przypadku, gdy członek rodziny przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinie ma obowiązek poinformować Ośrodek o tym fakcie.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

 1. dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;
 3. osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 4. pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
 5. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba, że:
  1. rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje (akt zgonu),
  2. ojciec dziecka jest nieznany (odpis zupełny akt urodzenia dziecka),
  3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone (wyrok sądu lub ugoda sądowa).
  4. sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.
 6. Członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Kiedy należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada 2014 r. do 31 października 2015 r.?

Wnioski będą wydawane i przyjmowane wraz z kompletem dokumentów od dnia 01.09.2014 r.

Jeśli wniosek o świadczenia rodzinne wraz z kompletem dokumentów zostanie złożony do dnia 30 września 2014 r., świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc listopad będą wypłacone do dnia 30 listopada 2014 r.

Jeśli wniosek zostanie złożony od dnia 1 października do dnia 30 listopada 2014 r., świadczenia rodzinne za miesiąc listopad będą wypłacone do 31 grudnia 2014 r.

Formularze wniosków oraz innych dokumentów niezbędnych do ustalania prawa do świadczeń rodzinnych udostępnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy ul. Kościuszki 4, Dział świadczeń Rodzinnych pokój 15 w godzinach: - w poniedziałek-piątek od godziny 7.30 do 15.30

Osoby posiadające konto osobiste do wniosku dołączają informację dotyczącą nazwy banku i numeru konta.

ŚWIADCZENIA RODZINNE - WYMAGANE DOKUMENTY

DOKUMENTY WYMAGANE NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY
OD 2014-11-01 DO 2015-10-31 DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

 1. Dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu z pierwszego pełnego miesiąca przez członka rodziny,
 2. Dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,
 3. Kopia dowodu osobistego wnioskodawcy + drugiego małżonka,
 4. Kopia odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty,
 5. Kopia odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację,
 6. Kopia aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,
 7. Kopia odpisu wyroku sądu orzekającego ubezwłasnowolnienie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej drugiego z małżonków,
 8. Oświadczenie z numerem konta osobistego,
 9. Odpis skrócony aktów urodzenia dzieci,
 10. Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany,
 11. Orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne,
 12. Umowę dzierżawy w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę,
 13. Umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
 14. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2013 r. (wszystkich członków rodziny po wyżej 18 roku życia),
 15. Zaświadczenie o wszelkich pobranych lub nie pobranych stypendiach (stypendium unijne, Agencja rolna) w 2013 r., dotyczy dzieci powyżej 7 roku życia,
 16. Zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
 17. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu,
 18. Zaświadczenie od komornika o stanie egzekucji w 2013 r.,
 19. Zaświadczenie ze szkoły we wrześniu o kontynuacji nauki w szkole dzieci powyżej 16 roku życia,
 20. Zaświadczenie z internatu o zamieszkaniu dziecka w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły,
 21. Zaświadczenie z sądu o toczącej się sprawie rozwodowej lub o separację,
 22. Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) stwierdzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczenia społecznego, w przypadku ubiegania się osoby o urlop wychowawczy,
 23. Zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie na jaki urlop wychowawczy został udzielony, w przypadku osoby ubiegającej się o urlop wychowawczy,
 24. Zaświadczenie naczelnika aresztu lub zakładu karnego o okresie przebywania drugiego z małżonków w areszcie lub w zakładzie karnym.

DOKUMENTY WYMAGANE NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY
DLA OSÓB, KTÓRE JUŻ POBIERAJĄ ŚWIADCZENIA RODZINNE W TUTEJSZYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

 1. Oświadczenie z numerem konta osobistego,
 2. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2013 r (wszystkich członków rodziny powyżej 18 roku życia),
 3. Oświadczenie o wszelkich pobranych lub nie pobranych stypendiach za rok 2013 r, dotyczy dzieci powyżej 7 roku życia,
 4. Zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
 5. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu,
 6. Zaświadczenie od komornika o stanie egzekucji w 2013 r,
 7. Zaświadczenie ze szkoły we wrześniu o kontynuacji nauki w szkole dzieci powyżej 16 roku życia,
 8. Zaświadczenie z internatu o zamieszkaniu i zameldowaniu dziecka w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły,
 9. Wyrok o rozwodzie, wyrok zasadzający alimenty lub ugoda sądowa
 10. Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) stwierdzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczenia społecznego, w przypadku ubiegania się osoby o urlop wychowawczy,
 11. Zaświadczenie z zakładu pracy o udzieleniu urlopu wychowawczego.

Dodatkowych informacji na temat świadczeń rodzinnych można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dziale Świadczeń Rodzinnych, ul. Kościuszki w Stepnicy w godzinach od 7:30-15:30.