Dziś jest sobota 08 sierpnia 2020, imieniny: Emila i Cyryla

Nabór do projektu

dodano: 2018-01-15 10:12:00

NABÓR DO PROJEKTU

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STEPNICY OGŁASZA NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU:

Dotyczy: Konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K25/17 w ramach Osi priorytetowej VII Włączenie Społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Działanie: 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i /lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno – zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Tytuł projektu: RAZEM DO CELU

Numer wniosku: RPZP.07.01.00-IP.02-32-K25/17

 

W ramach projektu „RAZEM DO CELU ” realizowane będą następujące formy wsparcia skierowane:

 • do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo
 • zamieszkujących na terenie gminy Stepnica
 • zagrożone ubóstwem i /lub wykluczeniem społecznym ,
 • do osób niepełnosprawnych.

W projekcie zaplanowano:

 

 • Aktywną integrację o charakterze społecznym:
 • - pomoc specjalistów (np. psychologa, coach, socjoterapeuta itp.)
 • - treningi z umiejętności interpersonalnych
 • - treningi z zarządzania budżetem domowym „ AFLATOUN”
 • - treningi z aktywnego poszukiwania pracy

oraz Aktywną integrację o charakterze edukacyjnym i zawodowym.

 • kursy zawodowe
 • doradztwo zawodowe
 • spotkania z pośrednikiem pracy

Kursy zostały wybrane ze względu na analizę i zapotrzebowania rynku pracy w gminie Stepnica, oraz predyspozycje uczestników.

Wstępnie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane do kontaktu osobistego lub telefonicznego pracownikami OPS w Stepnicy – p. Dorotą Ejkszto oraz p. Irminą Głowacka w sprawie dokumentów rekrutacyjnych, w biurze projektu można liczyć na pomoc i instruktaż przy wypełnianiu dokumentacji rekrutacyjnej.

W trakcie rekrutacji nie będą występować bariery równościowe. Rekrutacja ostateczna odbędzie się 9 kwietnia 2018 roku.

Dokumenty będą również dostępne do pobrania ze strony internetowej OPS: www.ops@stepnica.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. T. Kościuszki 4, pokój nr 18 , 91 418 85 21wew. 4