Dziś jest sobota 08 sierpnia 2020, imieniny: Emila i Cyryla

Informacja !!!

dodano: 2020-08-06 08:31:36

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM – STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Kryterium dochodowe będące podstawą ustalenia pomocy materialnej dla uczniów wynosi 528,00 zł netto na osobę w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień 2020 r.), bądź w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.

W stosunku do osób prowadzących działalność rolniczą: przyjmuje się, że z 1 h  przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308,00 zł.

czytaj więcej »

Kolonie letnie dla dzieci rolników

dodano: 2020-08-05 22:27:05

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras organizuje kolonie dla dzieci rolników z całej Polski.

Informacja w sprawie koloni.

 

 

czytaj więcej »

Świadczenie wychowawcze 500+

dodano: 2020-07-13 07:58:53

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy  Społecznej informuje, iż w roku 2020 nie składamy wniosków na kontynuację wypłaty świadczenia 500+.

Jedynie w przypadku urodzenia dziecka lub nabycia praw do opieki nad dzieckiem mamy prawo złożyć wniosek na 500+.

 

czytaj więcej »

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie

dodano: 2020-07-02 10:13:43

Zasady dotyczące umorzenia mikropożyczek udzielonych mikroprzedsiębiorcom przez Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie

W związku ze zmianą od dnia 23.06.2020 r. przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zmieniły się zasady umarzania pożyczek. (art. 77 pkt 39 - Dz. U z 2020 r poz. 1086).

czytaj więcej »

Sprawozdanie z realizacji wsparcia - aktywna integracja - działania środowiskowe

dodano: 2020-06-22 22:20:14

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy w ramach projektu pn. „Razem do celu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, w dniach 19.06 – 21.06.2020 r. zorganizował  wyjazdowy warsztat edukacyjny pn. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” dla uczestników projektu wraz z otoczeniem.

Podczas wyjazdu  został zorganizowany warsztat  edukacyjny obejmujące następujące obszary:

a) czym jest przemoc, typowe role, rodzaje przemocy, przyczyny i źródła przemocy,

b) konsekwencje doświadczania i stosowania przemocy,

c) jak rozpoznać osobę doznającą przemocy (objawy doświadczania przemocy),

d) sposoby pomocy osobom doznającym przemocy i stosujących przemoc,

e) pomoc dzieciom-ofiarom i świadkom przemocy.

czytaj więcej »